o triple helix konceptu

Koja je uloga univerziteta u inovacionom ekosistemu?
Zašto je bitno da sarađuju privreda i univerzitet?
Na koji način se ova saradnja može ostvariti?
Koja je uloga države u realizaciji ove saradnje?

Odgovore na ova pitanja pokušava da odgonetne Tripl Heliks, savremeni koncept koji je razvijen radi sagledavanja preduzetničkih aktivnosti na nivou države. Ovaj koncept je razvijen 1995. godine od strane Henrija Eckovica (Henry Etzkowitz) i Luta Lejdersdorfa (Loet Leydesdorff) i bavi se istraživanjem saradnje tri glavna stuba svake države: države (engl. Government), privrede (engl. Industry) i univerziteta (engl. University). Tripl Heliks ispituje načine za podsticanje i ostvarivanje saradnje ova tri aktera i naglašava da je za stvaranje konkurentskih prednosti ekonomije i društva ključno zajedničko delovanje i povezanost ovih institucija u preduzetništvu i inovacijama.

Saradnja univerziteta, privrede i države je neophodna da bi se ostvario održivi društveni i ekonomski razvoj zasnovan na znanju i inovacijama. Međutim, ovaj koncept ističe ulogu univerziteta i zalaže se za ideju tzv. „preduzetničkog univerziteta“ (engl. Entrepreneurial University) gde se univerzitetu dodeljuje vodeća uloga, jer je osnovna pretpostavka da znanje koje pruža korisno i u funkciji primene u praksi što će omogućiti društveni i ekonomski razvoj. Poseban naglasak je na praktičnoj ulozi univerziteta i usaglašenosti studijskih programa na različitim nivoima obrazovanja sa zahtevima tržišta rada. Tradicionalno, univerzitet ima dve uloge:
      – Obrazovne aktivnosti kojima se prenosi znanje,
     – Naučno-istraživačke i razvojne aktivnosti.

Međutim, u svetlu novih promena, razvija se treća uloga univerziteta (poznata i kao „Treća misija“ – engl. Third Mission) – preduzetnička uloga. Ovu ulogu univerzitet ispunjava razvijajući brojne aktivnosti: zaštite intelektualne svojine, kreiranja inovativnih preduzetničkih poduhvata u obliku univerzitetskih spinaut (engl. spin-out) i spinof (engl. spin-off) kompanija, podsticanja kreativnosti i preduzetničkog duha studenata, organizovanja inkubatora, akceleratora, centara za transfer tehnologije i drugih. Svrha ovih aktivnosti je da studenti steknu praktična znanja i sposobnosti kako bi i pre diplomiranja osnivali svoje firme koje će doprineti daljem ekonomskom razvoju i otvaranju novih radnih mesta. Ne treba zaboraviti da su i Google i Facebook (ali i Reddit, Dropbox, WordPress, Yahoo!, Microsoft, PayPal) počeli kao univerzitetski preduzetnički poduhvati, a danas su jedne od najuspešnijih svetskih kompanija.

Sa druge strane, univerziteti ne mogu samostalno da sprovode i razvijaju ovakve aktivnosti, već im je neophodna stalna i aktivna saradnja sa druga dva aktera Tripl Heliks modela: privredom i državom.

UNIVERZITET

Kreira, prenosi i podržava primenu
znanja i tehnologija

Univerzitet sprovodi obrazovne aktivnosti kojima se prenosi znanje i naučno-istraživačke i razvojne aktivnosti koje pomeraju granice nauke, nalaze nova i unapređuju postojeća rešenja problema identifikovanih u privredi. Pored toga, obavljaju svoju preduzetničku ulogu kojom studenti stiču praktična znanja i sposobnosti za osnivanje firmi. 

PRIVREDA

Mesto proizvodnje i kreiranja
nove vrednosti

Privreda treba da univerzitetu da povratnu informaciju o primenljivosti znanja koja pruža, problemima koje je neophodno rešiti i novim trendovima u oblastima kako bi se obezbedilo efektivno obrazovanje kojim se odgovara na zahteve tržišta.

DRŽAVA

„Javni preduzetnik“ zadužen za stvaranje zakonskih okvira

Država preko institucija (ministarstava, kancelarija i sl.) treba da omogući dobru zakonsku regulativu i podršku u realizaciji saradnje privrede i univerziteta. Ona stvara posebne regulatorne i pravne mehanizame koji omogućavaju stabilni ekonomski i pravni ambijent za stvaranje ekonomije zasnovane na znanju. 

Istraživanja pokazuju da je u zemljama u razvoju, poput Srbije, primena Tripl Heliks koncepta veoma zahtevna zbog neuređenosti sistema i teške koordinacije institucija. Zato je neophodno sprovesti aktivnosti kako bi se ova saradnja podstakla. U Centru za tehnološki menadžment želimo da studentima Fakulteta organizacionih nauka približimo ovaj koncept i sprovedemo aktivnosti kojima ćemo doprineti poboljšanju preduzetničkog ekosistema naše države. Neke od aktivnosti kojima se podstiče razvoj Tripl Heliksa su:

  • – Edukacija kroz rešavanje poslovnih studija slučaja zadatih od strane privrednih subjekata i/ili državnih institucija;
  • – Aktivan rad sa alumni članovima (diplomiranim studentima) univerziteta;
  • Gostujuća predavanja privrednika i predstavnika države;
  • – Rad studenata u istraživačko-razvojnim centrima fakulteta i univerziteta;
  • Zajedničko kreiranje nastavnih programa univerziteta, privrede i države;
  • Konsultantske usluge zaposlenih na univerzitetima za rešavanje problema iz privrede;
  • – ______________________________________ (dopunite slanjem na ctm@fon.bg.ac.rs 😊)

Ukoliko vas zanima više o ovom konceptu, želite da više naučite, istražujete, imate ideju za saradnju ili doprinos razvoju Tripl Heliksa ne ustručavajte se da nas kontaktirate. Članovi Centra za tehnološki menadžment su i članovi zvanične Triple Helix asocijacije i imaju veliki entuzijazam za razvoj ove oblasti.