Prof. dr Maja Levi Jakšić, redovni profesor Univerziteta u Beogradu, Fakulteta organizacionih nauka, u više mandata bila je rukovodilac Katedre za menadžment tehnologije, inovacija I razvoja. Objavila je više od 200 radova, među kojima je više od 20 knjiga i monografija, bila je učesnik na projektima fundamentalnih i primenjenih istraživanja i gostujući profesor na univerzitetima u Grčkoj, Velikoj Britaniji, Japanu i Francuskoj. Sedam godina vodi međunarodni akademski master program sa dualnom diplomom International Business and Management u saradnji sa Middlesex univerzitetom iz Londona. Član je uređivačkog odbora časopisa Technovation.

Email: maja.levi-jaksic@fon.bg.ac.rs
Konsultacije: četvrtak 16-18h, Microsoft Teams (obavezna najava putem mejla)

Prof. dr Sanja Marinković je vanredni profesor Univerziteta u Beogradu, Fakulteta organizacionih nauka, na Katedri za menadžment tehnologije, inovacija i razvoja. Autor je i koautor nekoliko knjiga, poglavlja u međunarodnim monografijama i preko 70 naučnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu. Magistarsku tezu pod nazivom „Ključne kompetentnosti i tehnološka strategija inovativne organizacije“ i doktorat pod nazivom „Razvoj modela menadžmenta inovacija u uslugama“ odbranila je na Fakultetu organizacionih nauka. Učestvovala je u nacionalnim i međunarodnim istraživačkim projektima. Istraživački interes dr Sanje Marinković je u oblasti menadžmenta tehnologije i inovacija, komercijalizacije tehnologije i razvoja malih i srednjih preduzeća zasnovanih na novim tehnologijama.

Email: sanja.marinkovic@fon.bg.ac.rs
Konsultacije: utorak 10-12h, Microsoft Teams

Prof. dr Jasna Petković je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Fakultetu organizacionih nauka. Vanredni profesor je Univerziteta u Beogradu, Fakulteta organizacionih nauka, na Katedri za menadžment tehnologije, inovacija i razvoja. Autor je i koautor nekoliko knjiga, nacionalne monografije, poglavlja u međunarodnim monografijama i preko 70 naučnih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu. Magistarsku tezu pod nazivom „Model proizvodnje Just-in-time i uloga Kanban sistema u upravljanju proizvodnjom“ i doktorat pod nazivom „Razvoj modela tehnološkog predviđanja u preduzeću“ odbranila je na Fakultetu organizacionih nauka. Oblasti naučnog interesovanja dr Jasne Petković su: menadžment tehnologije, tehnološko predviđanje i razvoj malih i srednjih preduzeća.

Email: jasna.petkovic@fon.bg.ac.rs
Konsultacije: utorak 10-12h, Microsoft Teams

Jovana Rakićević, MSc, asistent je na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, na Katedri za menadžment tehnologije, inovacija i razvoja. Autor je i koautor preko 40 naučnih radova i 3 poglavlja u međunarodnim monografijama. Diplomski rad na temu „Menadžment performansi tehnološkog razvoja“ i master rad na temu „Razvoj modela za unapređenje tehnološko-inovativnih performansi preduzeća“ odbranila je na Fakultetu organizacionih nauka. 2013. godine upisala je doktorske studije na matičnom fakultetu, na programu Informacioni sistemi i menadžment. Istraživački interes Jovane Rakićević je u oblasti menadžmenta tehnologije, merenja performansi, održivog razvoja malih i srednjih preduzeća i tehnološkog preduzetništva.

Email: jovana.rakicevic@fon.bg.ac.rs
Konsultacije: odsutna u školskoj 2020/21

Milica Jovanović, MSc, asistent je na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, na Katedri za menadžment tehnologije, inovacija i razvoja. Autor je i koautor 2 poglavlja u međunarodnim monografijama, i preko 40 naučnih radova. Diplomski rad na temu „Različiti pristupi rangiranju univerziteta“ i master rad na temu „Primena multivarijacione analize u oceni performansi univerziteta“ odbranila je na Fakultetu organizacionih nauka. 2013. godine je odbranila završni rad na temu „Technology management performance indicators in global country rankings“ na međunarodnom master programu International Business and Management. Od 2011. godine je student doktorskih studija na Fakultetu organizacionih nauka, gde trenutno piše doktorsku disertaciju pod nazivom „Razvoj modela za evaluaciju performansi menadžmenta tehnologije zasnovan na Triple Helix pristupu“. Oblasti naučnog interesovanja Milice Jovanović su: menadžment tehnologije i inovacija, merenje performansi, Triple Helix, nacionalni inovacioni sistemi i tehnološko preduzetništvo.

Email: milica.jovanovic@fon.bg.ac.rs
Konsultacije: četvrtak 12-14h, petak 13-14h, Microsoft Teams

Anđelka Ilić, student je IV godine Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, smer Informacioni sistemi i tehnologije. Od marta 2021. godine je angažovana kao saradnik van radnog odnosa na Katedri za menadžment tehnologije, inovacija i razvoja. Član je studentske organizacije ESTIEM.

 

Email: andjelkailic555@gmail.com
Konsultacije: utorak 11-12h, petak 12-14h, Microsoft Teams